Prawo §

Akty prawa RP związanie z nieruchomościami

KONSTYTUCJA z dnia 23 kwietnia 1935 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

WSZYSTKIE AKTY PRAWNE WG HASEŁ:
nieruchomości , zabytki , przetargi , podatki , ulgi , rejestry
WSZYSTKIE USTAWY WG ROCZNIKÓW > LINK
DZIENNIK USTAW > LINK

WYBRANE AKTY PRAWNE, NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE:

z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego

z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

z dnia 28 września 1991 r. o lasach

z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

z dnia 23 kwietnia 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

UCHWAŁA

NR XXV/589/16RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi