RODO & Polityka Prywatności

 • Informacja dotycząca zasad przetwarzania twoich danych osobowych oraz twoich praw.
 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest pod marką Park House Nieruchomości, www.parkhouse-lodz.pl.
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres rodo@parkhouse-lodz.pl lub pisma na adres siedziby administratora, z dopiskiem „do inspektora ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. W celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z marką Park House Nieruchomości, www.parkhouse-lodz.pl, w związku z wykonywanym przez markę Park House Nieruchomości, www.parkhouse-lodz.pl, pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu europejskiego I rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: „rodo”),
  2. W celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo; w przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  3. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako umowa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rodo.
  4. W celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rodo –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rodo.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo [tzw. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. Odbiorcom danych) tj. Osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym – dostawcom usług np. Pocztowych, kurierskich, marketingowych, it a także franczyzobiorcom.
 6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 Lit. A) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przetwarzane danych:
  1. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rodo) będzie realizowane do czasu jej odwołania;
  2. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;
  3. Przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji – gdy umowa nie zostanie zawarta. Jeśli umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami
  4. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych.